Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими зборами
Громадської організації
«Українська Конфедерація 
Психоаналітичних Психотерапій»
Протокол № 1 від 15 лютого 2013

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Громадська організація «Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій» (далі за текстом – Конфедерація) є добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка здійснює свою діяльність на демократичних засадах відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», Указів Президента України, міжнародних договорів ратифікованих Верховною Радою України іншого чинного законодавства України та цього Статуту.

1.2.    Конфедерація об’єднує осіб, які займаються психоаналітичною практикою, дослідженнями у сфері психології та психоаналізу, та інших осіб, які діють в Україні  заради розвитку філософського, прикладного та клінічного психоаналізу.
1.3.    Конфедерація діє на засадах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.4.    Конфедерація створюється на невизначений термін.
1.5.    Конфедерація є юридичною особою, має власне майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк, символіку, що затверджується Правлінням та реєструється у встановленому законом порядку.
1.6.    Повна назва Конфедерації:

 • українською мовою - Громадська організація «Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій»;
 • російською мовою - Общественная организация «Украинская Конфедерация Психоаналитических Психотерапий».

1.7.    Скорочена назва Конфедерації:

 • українською мовою - ГО «УКПП»;
 • російською мовою – ОО «УКПП»;

1.8.    Місцезнаходження Конфедерації – Україна, 79000,  м. Львів, проїзд Крива Липа, 6.
1.9.    Конфедерація є самоврядною громадською організацією та втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у діяльність Конфедерації не допускається.
1.10.    Конфедерація не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не несуть відповідальність за зобов’язаннями Конфедерації.

2.    МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОНФЕДЕРАЦІЇ

2.1.    Основною метою діяльності Конфедерації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, фахових, творчих, духовних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів, об’єднання спеціалістів-психотерапевтів, психологів та психоаналітиків, які займаються психоаналітично-орієнованою практикою (практикують на основі принципів трансферу й опору) для розвитку всіх напрямів психоаналітичної психотерапії на благо суспільства.
2.2.    Напрямами діяльності Конфедерації є:

 • створення нового фахового поля підтримки психоаналізу в культурі України;
 • впровадження фахових стандартів Європейської асоціації психотерапії (ЄАП) та Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапій (ЄКПП) в підготовці та практиці фахівців у сфері психоаналізу та психоаналітично орієнтованих напрямків психотерапії;
 • об’єднання зусиль у сфері сучасної психотерапії для сприяння розвитку і еволюції психоаналізу;
 • сприяння створенню середовища для залучення та інтеграції українських фахових психоаналітичних співтовариств (асоціацій, інститутів, центрів і тому подібне), а також усіх фахівців в галузі психоаналізу й психоаналітично-орієнтованих психотерапій у спільне фахове поле для розвитку їх інтелектуального й творчого потенціалу;
 • сприяння підвищенню фахового рівня й подальшого фахового розвитку осіб, що претендують на визнання українських колег та міжнародного фахового психоаналітичного співтовариства, та сертифікацію;
 • сприяння відродженню, розвитку психоаналітичної науки й практики в Україні;
 • сприяння у створенні засад та умов для визнання Конфедерації українськими, міжнародними, громадськими психоаналітичними організаціями;
 • сприяння офіційному визнанню психоаналізу та психоаналітичної психотерапії в Україні;
 • сприяння підготовці кваліфікованих психоаналітиків в Україні та забезпеченню населення України фаховою та кваліфікованою психоаналітичною допомогою на рівні світових стандартів;
 • розвиток та зміцнення співпраці з представниками вітчизняних та зарубіжних психоаналітичних об’єднань з метою обміну досвідом та підвищення фахового рівня українських фахівців з психоаналізу;
 • проведення культурних заходів, пов’язаних зі знаннями глибинної психології, спрямованих на розвиток особистості;
 • сприяння науково-дослідній діяльності в галузі філософського, клінічного та прикладного психоаналізу, підтримка просвіти й досліджень в області психоаналітичної психотерапії;
 • участь, в установленому законодавством порядку, у розробці і впровадженні вітчизняних фахових стандартів та вимог до підготовки й акредитації фахових психоаналітиків, які надають психологічну допомогу населенню, з метою формування фахової ідентичності.

2.3.    Для виконання поставленої мети Конфедерація у встановленому законодавством порядку:

 • організовує конференції, круглі столи та інші заходи з різних аспектів психоаналізу, а також розробку соціальних програм;
 • сприяє створенню та функціонуванню постійно діючих супервізійних та інтервізійних груп з метою набуття фахових навиків, а також формування та розвитку лояльності та емпатії, аналітичного мислення та набуття навиків роботи в групі та з групою;
 • сприяє організації та роботі теоретичних та прикладних груп, що передбачають інтелектуальну працю над психоаналітичними статтями сучасних авторів з метою їх синтезу з класичною школою й забезпечення постійного фахового розвитку, поглиблення теоретичних знань та набуття навиків інтеграції психоаналітичних технік та вміння застосовувати їх на практиці;
 • засновує з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;
 • підтримує (заохочує) спеціалістів, які беруть активну участь у роботі, розвитку та популяризації психоаналізу в Україні (публікації, переклади, авторські курси, ведення груп, участь у конференціях, популяризація психоаналізу та ін.);
 • співпрацює з державними, громадськими та іншими організаціями, засобами масової інформації, видавництвами;
 • бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади,  органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Конфедерації;
 • сприяє впровадженню фахових стандартів з підготовки психоаналітиків, психоаналітичних психотерапевтів, інших фахівців в галузі психодинамічної психотерапії;
 • звертається у порядку, визначеному законом, до органів державної влади,  органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • здійснює підприємницьку діяльність через створені юридичні особи (товариства, підприємства);
 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 • представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах установах, організаціях;
 • розробляє етичні норми для членів Конфедерації у сфері взаємодії клієнт - аналітик – фахове співтовариство.

3.    ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В КОНФЕДЕРАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

3.1.    Членами Конфедерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 18 років і отримали профільну базову освіту (психоаналітичну, психологічну, медичну, соціальну або гуманітарну) у вищому навчальному закладі України. Членство в Конфедерації є добровільне
3.2.    Засновники Конфедерації, які ініціювали створення Конфедерації та прийняли участь у роботі Установчих зборів Конфедерації, набувають статусу члена Конфедерації та мають права і несуть обов’язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Конфедерації.
3.3.    Члени Конфедерації можуть бути сертифікованими.
3.4.    Сертифікованими членами Конфедерації можуть стати члени Конфедерації, які мають вищу базову профільну освіту (що підтверджується відповідним  дипломом про вищу освіту) і які пройшли фахову тренінгову підготовку  згідно стандартів Конфедерації або у відповідності до стандартів ЄКПП, ЄАП, або інших визнаних Конфедерацією фахових інституцій.
3.5.    Прийом у члени Конфедерації здійснюється Правлінням після подання заяви про вступ до Конфедерації та надання рекомендацій не менше ніж двох членів Конфедерації.
3.6.    За рішенням Конференції Конфедерації особі може бути присвоєне звання почесного члена за значний особистий внесок у діяльність Конфедерації та розвиток вітчизняної та світової психоаналітичної теорії й практики. Почесні члени Конфедерації можуть брати участь у Конференції із правом дорадчого голосу.
3.7.    Членство в Конфедерації припиняється у разі добровільного виходу з членства або виключення.
3.8.    Член Конфедерації добровільно припиняє своє членство у ній шляхом подання до Правління письмової заяви про вибуття з членства Конфедерації.
3.9.    Члени Конфедерації можуть бути виключені з Конфедерації за рішенням Конференції в таких випадках:

 • у разі невиконання статутних обов’язків;
 • порушення Статуту Конфедерації;
 • невиконання рішень Конференції або Правління, які є обов’язковими для всіх членів Конфедерації;
 • втрати зв’язків з Конфедерацією протягом двох років;
 • порушення етичних норм члена Конфедерації;
 • поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво й завдають шкоди честі, гідності або діловій репутації Конфедерації;

3.10.    Члени Конфедерації мають право:

 • обирати й бути обраними до керівних органів Конфедерації;
 • брати участь у заходах, що проводяться Конфедерацією;
 • одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Конфедерації, ознайомлюватися із звітами про діяльність статутних органів Конфедерації;
 • оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність статутних органів Конфедерації;
 • вийти з Конфедерації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом;
 • вносити благодійні внески та добровільні пожертви коштами або майном;
 • отримувати статуси відповідно до вимог Конфедерації.

3.11.    Члени Конфедерації зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Статуту Конфедерації та виконувати рішення всіх керівних органів та посадових осіб Конфедерації, що прийняті відповідно до їх повноважень;
 • дотримуватись норм та вимог Етичного Кодексу Конфедерації;
 • брати участь у діяльності Конфедерації;
 • не допускати дій, що дискредитують Конфедерацію;
 • сплачувати членські внески;
 • мати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Конфедерації;
 • суперечки в справах, які виникли із членських взаємовідносин, вирішуються Правлінням Конфедерації, а у випадках, передбачених законодавством України - судом.

3.12.    За порушення вимог Статуту Конфедерації до її членів можуть бути застосовані такі заходи впливу:

 • зауваження;
 • попередження;
 • тимчасове припинення членства у Конфедерації із вказуванням терміну;
 • виключення з Конфедерації.

3.13.    Кошти або майно, які передані у власність Конфедерації, при виході чи виключенні з Конфедерації не повертаються.

4.    ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ КОНФЕДЕРАЦІЇ

4.1.    Вищим керівним органом Конфедерації є Конференція, яка скликаються Президентом або Правлінням Конфедерації не менше одного разу на рік.
4.2.    Позачергова Конференція може бути скликана при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Конфедерації, Президентом Конфедерації на вимогу Правління чи Контрольно-ревізійної комісії  Конфедерації, а також на вимогу більше половини членів Конфедерації.
4.3.    До повноважень Конференції Конфедерації належить:

 • прийняття рішень з усіх питань діяльності, що не віднесені до компетенції інших керівних органів Конфедерації;
 • визначення головних напрямків діяльності Конфедерації, затвердження стратегії її розвитку;
 • затвердження Статуту Конфедерації та внесення до нього змін і доповнень;
 • заслуховування та затвердження звітів Президента, Віце-президента, Виконавчого директора, Контрольно-ревізійної комісії, Етичної комісії;
 • обрання та припинення повноважень Президента, Віце-Президента, членів Правління, Контрольно-ревізійної комісії та Етичної комісії Конфедерації;
 • прийняття рішення про припинення діяльності Конфедерації;
 • реалізація права власності на майно та кошти Конфедерації;
 • затвердження внутрішніх документів Конфедерації за поданням Президента або Правління;
 • прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів та тимчасових органів Конфедерації;
 • прийняття рішень пов’язаних із членством у Конфедерації

4.4.     Конференція  повноважна за умови присутності на ній не менш ніж половини обраних делегатів. Делегати Конференції обираються за принципом 1 представник від 10 членів Конференції об’єднаних в межах її відповідного відокремленого підрозділу‚ але не менше 1 представника від відокремленого підрозділу. Правління Конфедерації інформує членів Конфедерації про проведення Конференції не менш, ніж за 30 днів до початку Конференції.
4.5.    Рішення Конференції з питань внесення змін до статуту, відчуження майна  на суму, що становить 50% і більше та про припинення діяльності Конфедерації приймаються Конференцією 3/4  голосів присутніх, усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.
4.6.    Рішення Конференції фіксуються протоколом, який підписується головою та секретарем Конференції, які обираються на початку Конференції з числа присутніх делегатів.
4.7.    Рішення Конференції є обов’язковими для виконання керівними органами і посадовими особами Конфедерації, всіма її членами, відокремленими підрозділами та штатними працівниками Конфедерації.
4.8.    Постійно діючим статутним органом Конфедерації, який здійснює керівництво нею у період між Конференцією є Правління.
4.9.     Правління обирається Конференцією у кількості осіб визначеною нею на строк у два роки. Після закінчення терміну одна й та сама особа може обиратися у члени Правління необмежену кількість разів. Перебіг терміну повноважень членів Правління починається з моменту закінчення Конференції, на якій обрано склад Правління.
4.10.    Засідання Правління Конфедерації проводяться в міру необхідності за ініціативою Президента, 2/3 членів Правління, але не рідше ніж один раз на три місяці. Засідання Правління правомочні при наявності на них більшості його членів.
4.11.    Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Правління. В разі рівності голосів голос Президента є вирішальним.
4.12.    До повноважень Правління належить

 • забезпечення та контроль виконання рішень Конференції Конфедерації;
 • затвердження бюджету Конфедерації та затвердження звіту Виконавчого Директора про виконання бюджету Конфедерації;
 • затвердження та припинення повноважень Виконавчого директора за Поданням Президента Конфедерації;
 • затвердження символіки Конфедерації за Поданням Президента Конфедерації;
 • заснування засобів масової інформації;
 • створює та припиняє діяльність відокремлених підрозділів Конфедерації, затверджує положення про них та призначає їхніх керівників;
 • заснування підприємств, установ, організацій;
 • створює та припиняє діяльність тимчасових комісій за напрямами діяльності, затверджує їх кількість, назви, голів, персональний склад та предмети відання, затверджує положення про них;
 • приймає у членство Конфедерації;
 • затверджує звіти Правління.

4.13.    Головою Правління Конфедерації є Президент.
4.14.    Президент Конфедерації обирається Конференцією на термін у два роки.  Одна особа може обиратися на посаду Президента не більше 2-х разів поспіль.
4.15.    Президент Конфедерації є вищою посадовою особою Конфедерації.
4.16.    Президент згідно своїх повноважень:

 • здійснює представництво Конфедерації в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності;
 • забезпечує в межах своєї компетенції виконання рішень Конференції;
 • звітує про проведену роботу перед Конференцією;
 • подає на затвердження Правління кандидатуру Виконавчого Директора;
 • подає на затвердження Правління символіку Конфедерації;
 • скликає чергову та позачергову Конференцію, чергові та позачергові засідання Правління;
 • контролює виконання плану діяльності й бюджету Конфедерації, прийнятими Правлінням;
 • вирішує інші питання, окрім віднесених до компетенції інших керівних органів Конфедерації та виконує інші функції в межах своєї компетенції, не віднесені до компетенції інших керівних органів Конфедерації.

4.17.    З питань, віднесених до своєї компетенції, Президент Конфедерації видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма членами Конфедерації.
4.18.    Повноваження Президента припиняються достроково у випадках:

 • набуття статусу особи, яка згідно із законодавством не має права бути посадовою особою Конфедерації;
 • у випадку подання заяви про добровільне дострокове припинення повноважень;
 • фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання зниклим безвісти, оголошення померлим та ін.).

4.19.     У випадках дострокового припинення повноважень Президента, його функції тимчасово виконує Віце-Президент.
4.20.    Віце-президент обирається Конференцією на два роки.
4.21.    Віце-Президент безпосередньо підпорядкований Президенту, Правлінню і Конференції та виконує їхні рішення згідно статуту.
4.22.    У випадку тривалої відсутності чи непрацездатності Президента Віце-Президент тимчасово виконує функції Президента, користується всіма правами та несе всі обов’язки Президента Конфедерації, що передбачені Статутом.
4.23.    Виконання рішень Конференції та Правління здійснює Виконавчий Директор Конфедерації.
4.24.    Виконавчий Директор Конфедерації призначається  Правлінням за поданням Президента Конфедерації терміном на два роки.  Одна особа може бути затверджена на посаду Виконавчого Директора необмежену кількість разів.
4.25.    Виконавчий директор підзвітний та підконтрольний Конференції, Президенту і Правлінню Конфедерації, забезпечує в межах своєї компетенції виконання їхніх рішень.
4.26.    Виконавчий директор згідно своїх повноважень:

 • здійснює оперативне управління поточною роботою Конфедерації;
 • відкриває рахунки в банківських установах, здійснює господарське управління майном  та коштами Конфедерації, має право першого підпису на банківських та інших фінансових документах;
 • у межах своєї компетенції діє від імені Конфедерації, представляє її інтерес у взаєминах з фізичними та юридичними особами, іншими організаціями;
 • звітує про проведену роботу перед Конференцією, Президентом і Правлінням Конфедерації;
 • підписує контракти/договори з працівниками Конфедерації, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Конфедерації;
 • здійснює загальне керівництво інших підпорядкованих безпосередньо Виконавчому Директору структурних підрозділів Конфедерації, у разі їх створення;
 • звітує Правлінню та Конференції про виконання бюджету Конфедерації;
 • здійснює контроль за діяльністю відокремлених підрозділів Конфедерації, заслуховує їх звіти та робить  відповідні висновки;
 • з питань, віднесених до своєї компетенції, Виконавчий Директор Конфедерації видає накази та розпорядження.

4.27.    Повноваження Виконавчого Директора припиняються достроково у випадках:

 • набуття статусу особи, яка згідно із законодавством не має права бути посадовою особою Конфедерації;
 • у випадку подання заяви про добровільне дострокове припинення повноважень;
 • фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання зниклим безвісти, оголошення померлим та ін.).

4.28.     У випадках дострокового припинення повноважень Виконавчого Директора Президент призначає Тимчасово виконуючого обов’язки Виконавчого Директора, з подальшим затвердженням на черговому або позачерговому засіданні Правління Конфедерації. Тимчасово виконуючий обов’язки Виконавчого Директора Конфедерації користується всіма правами та несе всі обов’язки Виконавчого Директора Конфедерації, що передбачені Статутом.   
4.29.    Контрольно-ревізійна комісія (далі за текстом - КРК), є контролюючим органом Конфедерації.
4.30.    Голова та члени КРК обираються Конференцією терміном на 2 роки.
4.31.    Засідання КРК скликається на вимогу Голови КРК, але не рідше, ніж 1 раз на рік.
4.32.    Засідання КРК правочинне за наявності більше половини її членів.
4.33.    Головує на засіданнях Голова КРК, а в разі його відсутності – його заступник.
4.34.    Рішення КРК приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови КРК є вирішальним.
4.35.    Рішення КРК з питань, віднесених до її компетенції, є обов’язковим для виконання усіма органами управління та членами Конфедерації.
4.36.    КРК звітує про свою діяльність на Конференції.
4.37.    КРК відповідно до своїх повноважень:

 • перевіряє правомірність витрачання коштів бюджету Конфедерації;
 • обирає зі свого складу заступника Голови КРК;
 • ініціює скликання позачергової Конференції;
 • проводить перевірки дотримання керівними органами та посадовими особами Конфедерації положень статуту Конфедерації;
 • проводить перевірки використання майна та коштів Конфедерації, її фінансової та господарської діяльності;
 • проводить перевірки виконання керівними органами та посадовими особами Конфедерації рішень Конференції.

4.38.    Етична комісія орган Конфедерації, що слідкує за дотриманням етики у фаховій діяльності членів Конфедерації і взаємовідносинах між ними.  
4.39.    Голова та члени Етичної комісії обираються Конференцією Конфедерації.
4.40.    Засідання Етичної комісії скликається на вимогу Голови Етичної комісії, але не рідше, ніж 1 раз на рік.
4.41.    Засідання Етичної комісії правочинне за наявності більше половини її членів.
4.42.    Головує на засіданнях Етичної комісії її Голова, а в разі його відсутності – його заступник.
4.43.    Рішення Етичної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Етичної комісії є вирішальним.
4.44.    Рішення Етичної комісії з питань, віднесених до її компетенції, є обов’язковим для виконання усіма органами управління та членами Конфедерації.
4.45.    Етична комісія звітує про свою діяльність перед Конференцією  Конфедерації.
4.46.     Етична комісія, відповідно до своїх повноважень, здійснює:

 • затвердження Етичного кодексу Конфедерації, перегляд норм та вимог Етичного Кодексу Конфедерації;
 • розглядає скарги щодо дотримання членами Конфедерації вимог Етичного кодексу Конфедерації;
 • обирає зі свого складу заступника Голови Етичної комісії.

4.47.    Рішення, дії чи бездіяльність усіх керівних органів Конфедерації та/або їх посадових осіб можуть бути оскаржені на Конференції Конфедерації.
4.48.    Для забезпечення ефективного досягнення мети Конфедерації, з числа її членів, можуть створюватися тимчасові комісії за окремими напрямками діяльності.
4.49.    Тимчасові комісії утворюються за рішенням Правління. Кількість комісій, їх назви, голови, персональний склад та предмети відання визначаються та затверджуються Правлінням Конфедерації.
4.50.    Тимчасові комісії діють згідно положень, що затверджуються Правлінням Конфедерації

5.    ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ КОНФЕДЕРАЦІЇ

5.1.    Конфедерація може мати відокремлені підрозділи. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами. Відокремлені підрозділи можуть бути філії та представництва.
5.2.    Рішення про створення відокремленого підрозділу Конфедерації приймається Правлінням Конфедерації.
5.3.    Відокремлені підрозділи Конфедерації у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, Статутом Конфедерації та типовими Положеннями, які розробляються на основі Статуту Конфедерації, та затверджуються Правлінням Конфедерації.
5.4.    Керівництво відокремленим підрозділом Конфедерації здійснює його голова, призначений Правлінням Конфедерації. Голова відокремленого підрозділу Конфедерації діє на підставі довіреності, виданої Конфедерацією.
5.5.    Відокремлені підрозділи надають Правлінню Конфедерації рекомендації щодо прийому до Конфедерації нових членів та виключення з Конфедерації, висувають своїх делегатів для участі в Конференції Конфедерації.
5.6.    Припинення діяльності відокремленого підрозділу Конфедерації відбувається за рішенням Правління Конфедерації, припинення діяльності Конфедерації або за рішенням суду у встановленому законом порядку.

6.    ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ КОНФЕДЕРАЦІЇ

6.1.    Конфедерація може мати самостійний баланс, відкривати поточні рахунки в банківських установах.
6.2.     Конфедерація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном.
6.3.    До майна та коштів Конфедерації належать:

 • майно та кошти передані її членами або державою;
 • майно та кошти набуті, як членські внески;
 • пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
 • набуте в результаті  підприємницької діяльності створених Конфедерацією юридичних осіб (товариств, підприємств);
 • придбане за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.4.    Майно та кошти Конфедерації не підлягають перерозподілу між її членами та спрямовуються на виконання статутної мети Конфедерації.
6.5.    У разі саморозпуску Конфедерації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Конфедерації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
6.6.    У разі реорганізації Конфедерації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
6.7.    Конфедерація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Конфедерації не несуть відповідальності за зобов’язання Конфедерації.

7.    ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КОНФЕДЕРАЦІЇ

7.1.    Зміни й доповнення до цього Статуту приймаються рішенням Конференції Конфедерації, ухваленим не менш ніж 3/4 голосів з числа присутніх делегатів Конфедерації.
7.2.    Зміни до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації.

8.    ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНФЕДЕРАЦІЇ

8.1.    Конфедерація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації. Рішення про припинення діяльності Конфедерації приймається на Конференції ¾ голосів присутніх або за рішенням суду.
8.2.    Ліквідація Конфедерації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням Конференції Конфедерація або суду.
8.3.    До ліквідаційної комісії переходять повноваження з управління справами Конфедерації з моменту її призначення або створення.
8.4.    У разі реорганізації Конфедерації до правонаступника переходять усі її права та обов’язки.
8.5.    У разі ліквідації Конфедерації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету,  якщо інше  не передбачено    законом,    що   регулює   діяльність   Конфедерації.